Website Banner

  ชุดฝึก , ชุดทดลองไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์

ชุดฝึกหาข้อบกพร่องไฟฟ้าแสงสว่าง 
ชุดฝึกระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  
ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
 ชุดฝึกเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 
 
 ชุดฝึกตะแกรง   
 
ชุดฝึกอิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น

 
 
ชุดฝึกออปแอมป์และการใช้งาน

 
ชุดฝึกวงจรพัลล์
 
 

ชุดฝึกอิเล็กทรอนิคส์และอุปกรณ์
 
 
ชุดฝึกอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม
 
ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์และวงจร     

ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า


ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ
ชุดฝึกประลองไฟฟ้าและทดสอบ

ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น(PLC)

ชุดฝึกประจำวิชาติดตั้งไฟฟ้า
ชุดทดลองงานติดตั้งไฟฟ้าและระบบเตือนภัย

ชุดสาธิตระบบลิฟท์และการควบคุม
ชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์
ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า

ตู้สวิตซ์บอร์ด
ชุดเครื่องฝึกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชุดสาธิตไฟฟ้าในอาคาร
ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า


       
         
Current Pageid = 43